සුව කිරීමේ මවුලට් සහ මායා කර්මය

ශාරීරිකව, මානසිකව හා අධ්‍යාත්මිකව සුව කිරීම සඳහා මවුලට් සහ මායා කර්මය