0

ඔබේ කරත්තය හිස්

සුව කිරීමේ මවුලට් සහ මායා කර්මය

ශාරීරිකව, මානසිකව හා අධ්‍යාත්මිකව සුව කිරීම සඳහා මවුලට් සහ මායා කර්මය
ඉක්මන් දැක්ම
ඉක්මන් දැක්ම
ඉක්මන් දැක්ම
ඉක්මන් දැක්ම

ඉක්මන් දැක්ම
ඉක්මන් දැක්ම
ඉක්මන් දැක්ම
ඉක්මන් දැක්ම

ඉක්මන් දැක්ම
ඉක්මන් දැක්ම
ඉක්මන් දැක්ම
ඉක්මන් දැක්ම

ඉක්මන් දැක්ම
ඉක්මන් දැක්ම
ඉක්මන් දැක්ම