විශේෂ සුවසේ

පිරිමි සහ ගැහැණු ළමයින් සඳහා විශේෂ ආමුලේට්, තලිස්මන් සහ පෙන්ඩන්ට්. අභිරුචි, අතින් සාදන ලද ස්ටර්ලිං රිදී සහ මල නොබැඳෙන වානේ