ඇඩ්‍රියන් ඩෙල් ලාගෝ විසින් Eleganta Silver Amulet Pendants ®

වර්ල්ඩ් ආමුලට් සඳහා නිර්මාණය කරන ලද ඒඩ්‍රියන් ඩෙල් ලාගෝ විසින් එලිගන්ටා එකතුවෙන් විශේෂ ආමුලේට් පෙන්ඩන්ට්. විශේෂිත බලයන් සහිත සුවිශේෂී රිදී ආමුලට්. මෙම ආමුලේට් සියල්ලම රේකි විසින් ආධුනික ලෝකයේ ස්වාමියා විසින් පුරවා ඇත