රේකි සුව කිරීම - සැසි - මුල පිරීම්

ඔබට අවශ්‍ය නම් හෝ රේකි සුව කිරීම, රේකි විශේෂ සැසි හෝ රේකි මුල පිරීම් සොයන්නේ නම්, ඔබ නියම ස්ථානයට පැමිණේ. අපි විවිධ රේකි පද්ධති 12 ක ස්වාමිවරුන් වෙමු. නැවත නිදහස් වීමට අපි ඔබට උදව් කරමු.