බලවත් ආත්ම මවුලට්

සියලුම ආර්ස් ගොටියා භූතයන්ගෙන් භූත ආමුලේට්, තලිස්මන් සහ මුදු සහ තවත් දේ. ප්‍රති .ල ලබා ගැනීමට භූත බලය භාවිතා කරන්න