0

ඔබේ කරත්තය හිස්

බලවත් ආත්ම මවුලට්

සියලුම ආර්ස් ගොටියා භූතයන්ගෙන් භූත ආමුලේට්, තලිස්මන් සහ මුදු සහ තවත් දේ. ප්‍රති .ල ලබා ගැනීමට භූත බලය භාවිතා කරන්න
ඉක්මන් දැක්ම
ඉක්මන් දැක්ම
ඉක්මන් දැක්ම
ඉක්මන් දැක්ම

ඉක්මන් දැක්ම
ඉක්මන් දැක්ම
ඉක්මන් දැක්ම
ඉක්මන් දැක්ම

ඉක්මන් දැක්ම
ඉක්මන් දැක්ම
ඉක්මන් දැක්ම
ඉක්මන් දැක්ම

ඉක්මන් දැක්ම
ඉක්මන් දැක්ම
ඉක්මන් දැක්ම
ඉක්මන් දැක්ම

ඉක්මන් දැක්ම
ඉක්මන් දැක්ම
ඉක්මන් දැක්ම