දේව දූතයා

ඔබගේ ආරක්ෂාව, ආරක්ෂාව සහ ඔබේ පැතුම් සඳහා අග්‍ර දේවදූතයන් සහ ගාඩියන් ඒන්ජල්ස් මවුලට් සහ තලිස්මන්.